ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

JEL Classifications: J10, J21, J23


https://doi.org/10.35945/gb.2020.09.007THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE SITUATION AND IMAGE OF UNIFORMED SERVICES AS EMPLOYERS ON THEPOLISH LABOUR MARKET

Author: Dorota Kurek | Published: 2020-08-21 | Pages: 57-69

Full Text

For Citation: Kurek, D. (2020). The Impact of Globalization on the Situation and Image of Uniformed Services as Employers on the Polish Labour Market. Globalization and Business, №9, pp. 57-69. https://doi.org/10.35945/gb.2020.09.007

Abstract

The progressing globalization process is usually considered in economic, economic, sociocultural, technical, political, demographic, anthropological and migration aspects. However, only an interdisciplinary approach to globalization allows for its full understanding and showing the real impact on i. a. the situation on the labour market. The indicated dimensions correspond directly to the labour market and the changes that take place on it. Globalization has a huge impact on work and employment, including labour market requirements, as well as changes in the perception of work, the value of work and young people›s approach to it. Factors intensifying globalization processes exert different impact on the image of an organisation as an employer, making some organisations more or less desired employers. The uniformed services are an important employer in Poland, due to the number of employees reaching over 330,000 people. The aim of this article is to show the influence of particular dimensions of globalization on the situation of uniformed services in Poland as employers, as well as on the image of these services. The author of the article analysed only selected uniformed services. This article was prepared, among others, on the basis of o the results of empirical tests carried out in 2019 using the diagnostic survey method.


Keywords

GLOBALIZATION, IMAGE, UNIFORMED SERVICES, LABOUR MARKET


References

AMB. Niemiecka policja rekrutuje Polaków! Można dostać 1,2 tys. euro miesięcznie. https://superbiz.se.pl/wiadomosci/niemiecka-policja-rekrutuje-polakow-mozna-zarobic-12-tyseuro- miesiecznie-aa-HZMU-aRYW-82nE.html (access 09.08.2018).

Bernstein, D. (1984). Corporate Image and Reality: A Critique of Corporate Communication. Eastbourne.

Bhargava, V. (2006). Global Issues for Global Citizens: An Introduction to Key Development Challenges. Washington.

Boorstin, D.J. (1961). The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. New York.

Charles, S. (1996). The Policy Challenges of globalization and Regionalism. OECD. Paris.

Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Cambridge. https://sjp.pl/globalizacja (access 25.04.2019).

https://wkuostroda.wp.mil.pl/pl/pages/wolne-etaty-w-jw-2018-04-16-v/ (access 25.04.2019). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2017.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/ informacja-orozmiarach- i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2017,2,11.html (access 25.04.2019).

Levy-Livermore, A. (1998). Handbook on the globalization of the word economy. Cheltenham.

Liberska, B. (2002). Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej. [In] Liberska, B. Globalizacja: Mechanizmy i wyzwania. Warsaw.

Liwo, M. (2015). Służby mundurowe jako kategoria języka prawniczego. Przegląd Prawa Publicznego, no. 15.

Maciejko, W; Rojewski, M; Suławko-Karetko, A. (2011). Prawo administracyjne. Zarys wykładu części szczególnej. Warsaw.

McGrew, A. (1992). Conceptualizing Global Polices. [In] McGrew, A. Global Politics. Cambridge.

Migracje zarobkowe Polaków VIII – maj 2018, WorkService. http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Raport-Migracyjny/Migracje- Zarobkowe-Polakow-VIII-maj-2018 (access 25.04.2019).

Nguyen, N; LeBlanc, G. (1998). The mediating role of corporate image: on customer’s retention decision: an investigation in financial services. International Journal of Banking Marketing, Vol. 16, No. 2.

Noga, M; Stawicka, K. (2009). Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji. CEDEWU.pl. Warsaw.

Ohmae, K. (1995). The End of Nation State. New York.

Robinson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London.

Rzepka, A. (2014). Globalizacja w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM. Poznań.

Scholte, J.A. (2006). Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie. Sosnowiec.

Skowronek, I. (2012). Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy. Wydawnictwo Poltext. Warsaw.

Sławik K., Zarys systemu prawa policyjnego, Warsaw 2011. Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2019 roku. http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-zatrudnienia/49216,Stanzatrudnienia- na-dzien-1-stycznia-2019-roku.html (access dnia 25.04.2019).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2019. https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach- 1990-2019,4,1.html (access 25.04.2019).

Sutor, A. (2018). Porównanie wynagrodzeń w Warszawie i w Krakowie w 2018 r. https://wynagrodzenia.pl/artykul/porownanie-wynagrodzen-w-warszawie-i-krakowie-w-2018- roku (access 25.04.219).

Swobodny przepływ pracowników. http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/41/swobodny-przeplyw-pracownikow (access 25.04.2019). The Organization›s External Environment. https://cnx.org/contents/w6yyq31c@2.11:nGuf NJoq@2/4-1-The-Organization-s-External- Environment (access 04.05.2019).

Waszkiewicz, A. (2011). Wizerunek organizacji. Teoria i praktyka badania wizerunku uczelni. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warsaw.

Wojska Obrony Terytorialnej. https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojska-obronyterytorialnej (access 25.04.2019).

Wojtaszczyk, K. (2012). Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.

Zarobki Policjantów w 2018 r. http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/zarobkipolicjantow/ 164134,Zarobki-policjantow-2018-r.html (access 25.04.2019).

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University