ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

JEL Classifications: Z32
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AS AN INNOVATIVE APPROACH FOR TOURISM DEVELOPMENT IN GEORGIA

Author: Lali Gigauri, Eka Devidze | Published: 2019-07-29 | Pages: 176-181

Full Text

For Citation: Gigauri L., Devidze E. (2019), Intangible Cultural Heritage As An Innovative Approach For Tourism Development In Georgia, Globalization And Business, N7, pp. 176-181.

Abstract

The article offers an alternative innovative approach to tourism product (Intangible Cultural Heritage-based) development in Georgia. As the trends of global travel market assume, increasingly demanded products become the ones offering unique and profound cultural experience, deep emotions and feelings that derive from a participation in the authentic cultural activity. The study suggests to explore and further promote Georgian intangible cultural heritage for the purpose of supporting better representation of regions of Georgia in tourist offers, creating ,,Niche” products, raising awareness and increasing self-involvement in the process.


Keywords

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE, NICHE PRODUCTS, TOURISM, GEORGIA


References

 1. Abankina, T., (2013), Regional development models using cultural heritage resources, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 7 Iss 1 pp. 3 – 10
 2. Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices, UNESCO Intangible Cultural Heritage Website, 2018, ich.unesco.org/en/lists
 3. Clare S. Ch. Ch., (2018) «Sustainability of indigenous folk tales, music and cultural heritage through innovation», Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, Vol. 8 Issue: 3, pp.342-361, https://doi.org/10.1108/JCHMSD-06-2017-0044
 4. Keller, K.L., (2013), Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Pearson
 5. Operational Directives for the implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Heritage, Intangible Cultural Heritage Website, 2011, ich.unesco.org/en/directives
 6. Pietro, L. D., et al, (2015) Cultural heritage and consumer behaviour: a survey on Italian cultural visitors, Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, Vol. 5 Issue: 1, pp.61-81, https://doi.org/10.1108/JCHMSD-03-2013-0009
 7. Trapani, M. S. G. D., (2010), Cultural tourism and creative regeneration: two case studies, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 4 Iss 3 pp. 214 – 227
 8. Vasavada, F., & Kour, G. (2016). Heritage Tourism: How Advertising is Branding the Intangibles? Journal of Heritage Management, 1(1), 22–34. https://doi.org/10.1177/2455929616640688
 9. Vogt N., et al, (2013), Intangibles: enhancing access to cities› cultural heritage through interpretation, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 7 Iss 1 pp. 68 - 77
 10. What Is Intangible Cultural Heritage?, UNESCO Intangible Cultural Heritage Website, 2011, ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003
 11. “არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ასპექტები ტურიზმში (ქართული ხალხური ტრადიციების მაგალითზე)”, მაია ღვინჯილია, 2016, tafu.edu.ge/files/pdf/Disertacia/maia-gvinjilia-disertacia.pdf
 12. “ისევ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“, მაკა თაქთაქიშვილი, ჟურნალი ახალი განათლება, 2013, dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/123906/1/Axali_Ganatleba_2013_N32.pdf
 13. „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა საქართველოში“, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდი, 2018, heritagesites.ge/uploads/files/5b7e92d177554.pdf
 14. „არამატერიალური ძეგლები“, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდი, 2018, heritagesites.ge/uploads/files/5b9261cb470e4.pdf
 15. „საერთაშორისო კონვენცია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ“, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდი, 2003, heritagesites.ge/uploads/files/5b7e911935d70.pdf

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University