ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

JEL Classifications: E6, E7
COMPATIBILITY PROBLEM OF BASIC PUBLIC VALUES WITH ECONOMIC POLICY GOALS AND DECISIONS FOR THEIR IMPLEMENTATION

Author: Revaz Gvelesiani | Published: 2019-07-29 | Pages: 32-38

Full Text

For Citation: Gvelesiani R. (2019), Compatibility Problem Of Basic Public Values With Economic Policy Goals And Decisions For Their Implementation, Globalization And Business, N7, pp. 32-38.(In Georgian).

Abstract

Economic policy related decisions are very complex in their logical structure because of the multilateral interdependence of the Social-economic events. Every decision includes some kind of vagueness. It is either clear or vague whether economic-political situation and results of discussed actions are analyzed well. The logical structure of decisions is the objective of the theory of the decision making. This theory helps to assess and overcome the problems in economic policy related decision making.

Economic policy is oriented on achieving the predefined goals. These goals are determined by economic situation and many normative attitudes (basic values). There is an agreement on one part of the goals among the majority of developed countries. The laws and resolutions issued by different governments often include economic indicators, including: significant economic growth, high level of employment, appreciating the currency as an indicator of stability of prices, foreign economic relations, foreign economic equilibrium or fair distribution of the income and the property. This is the partial list of the goals, but it is enough to demonstrate that goals are the only means (instruments) for realizing all-inclusive norms of basic public values.


Keywords

BASIC PUBLIC VALUES, ECONOMIC POLICY GOALS, ECONOMIC INTEREST, DECISION-MAKING THEORIES, DECISION-MAKERS


References

 1. Gvelesiani R. (2017). The problem of considering possible consequences of the consistent reforms in the economic-political decisions, Review of Business research (RBR), Volume 17, N2, ISSN: 1546-2609, University of Sassari, Italy, Editor: University of Osijek, Croatia, p.19-24.
 2. Gvelesiani R. (2018). The Problem of Compatibility of Market Liberty With Social Equality, european journal of business researchtm (EJBR), Volume 18, N1, ISSN: 1945-2977, Institute for Social Science Research (ISF), Munich, editor-in-chief: Professor Christine Duller, Johannes Kepler University Linz, Austria, p.39-44. www.iabe.org
 3. Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance, Neudruck, Stanford 1997.
 4. Frey, B.S. (1975). Eine Einschaetzung der Neuen Politischen Oekonomie der siebziger Jahre. Zeitschrift fuer die gesamte Staatswissenschaft 131, S.697-718.
 5. Frey, B.S. und F. Schneider (1979). An Economeric Model with an Endrogenous Government Sector. Public Choice 34, S.29-43.
 6. Kirsch, W. (1970). entscheidungsprozesse (Bd. 1: Verhaltenswissenschaftliche Ansaetze der Entscheidungstheorie), Wiesbaden, S.68.
 7. Lindblom, CH. E. (1958). Policy Analysis. American Economic Review 48, S.298-312.
 8. Locksley, G. (1980). The Political Business Cycle: Alternative Interpretations: inp. Whiteley (Hrsg.): Models of Political Economy, London, Beverly Hills, S.177-198.
 9. Paldam, M. (1979). Is there an Electional Cycle? – A Comparative Study of National Accounts. Scandinavian Journal of Economics 81, S.323-342.
 10. Peltzman, S. (1976). Toward a More General Theory of Regulation. Journal of Law and Economics 19, S.211-240.
 11. Stigler, G.J. (1973). General Economic Conditions and National Elections American Economic Review 63, Papers and Proceedings, S.160-167.
 12. Stigler, G. J. (1975). The Citizen and the State – Essays on Regulation, Chicago und London.
 13. Streit, M. E. (2005). Theorie der Wirtschaftspolitik, 6. Auflage, Stuttgart, S.273; 379-380.
 14. Tinbergen, J. (1964), Economic Policy – Principles and Design, 4 th rev. ed., reprint, Amsterdam 1975.
 15. გველესიანი რ., გოგორიშვილი ი. (2018). გადაწყვეტილებების მიღების ტექნოლოგია ეკონომიკურ პოლიტიკაში, თბილისი, გვ.85-86. [Gvelesiani R., Gogorishvili I. (2018). Decision-making Technology in Economic Policy. Tbilisi, pp.85-86. In Georgian].
 16. გველესიანი რ., გოგორიშვილი ი., (2015). ეკონომიკურ-პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პრობლემები და მათი დაძლევის შესაძლებლობები, ჟურნ. „ეკონომიკა და ბიზნესი,“ ტომი VIII, №4, თბილისის უნივერსიტეტი, თბილისი, გვ.34-45. [Gvelesiani R., Gogorishvili I. (2015). Problems of Economic-Political Decision-Making and Opportunities to Overcome, Journal. «Economics and Business» Volume VIII, No. 4, Tbilisi University, Tbilisi, pp. 34-45. In Georgian].
 17. გველესიანი რ., (2017). ეკონომიკურ-პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება ემპირიულად და ანალიტიკურად ახსნადი და შეფასებას დაქვემდებარებული ცვლილებების გათვალისწინებით, ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი,“ №1, თბილისი, გვ.16-21. [Gvelesiani R., (2017). Taking into account economic and political decisions empirically and analytically, and taking into account the changes subordinated to the assessment. Journal «Akhali Ekonomisti» №1, Tbilisi, pp. 16-21. In Georgian].
 18. გველესიანი რ., (2018). სოციალური საბაზრო ეკონომიკის კონცეფციის დამოკიდებულება ძირითად საზოგადოებრივ ღირებულებებთან, ჟურნ. ,,ეკონომისტი,“ №3, ტომი XIV, თბილისი, გვ.26-36. [Gvelesiani R., (2018). Concept of Social Market Economy Concept with Basic Public Values, Journal. «Ekonomisti» No. 3, Volume XIV, Tbilisi, pp.26-36. In Georgian].

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University